broekerbouwdorp@gmail.com

Overige zaken

Het bestuur van Stichting BroekerBouwdorp bestaat uit:

Naam Titel/functie
Onno Pellenkoft Voorzitter
Eline Baaleman Penningmeester
Jacco Pellenkoft Secretaris
Tieme Dijkstra Algemeen lid
Sjoerd Pellenkoft Algemeen lid

(Functie zoals vermeld bij Kamer van Koophandel)

Werkzaamheden van de instelling

De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit: stimuleren en begeleiden van vrijwilligers, contact met sponsoren onderhouden, overleg met gemeente voeren, PR en communicatie (bekendheid) onderhouden. Het doorgeven van de ontwikkelingen middels de website en communicatie aan de doelgroep, andere belanghebbenden en instanties. Financieel beheer en overleg over de besteding van het geld.

Er zal regelmatig overleg plaats over de te volgen strategie en afstemming plaatsvinden wie welke acties oppakt en uit gaat voeren.

Het bestuur vergadert, indien het nodig is toch minstens één keer per jaar i.v.m. het vaststellen van de financiële jaarstukken. Via de mail en telefonisch houden de bestuursleden elkaar van de ontwikkelingen op de hoogte.

Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. Om de onafhankelijkheid van de Stichting te waarborgen bestaat het bestuur uit minimaal drie personen met gelijkheid van stemmen.

 

Beheer en besteding van het vermogen van de stichting

Als het bestuur besluit om Stichting BroekerBouwdorp op te heffen. Zij is dan verplicht het overgebleven saldo te doneren aan een ander ANBI te doneren. Het doel zal in overleg met het bestuur worden bepaald.

Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website.

Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit, de winst- en verliesrekening en de balans over het betreffende boekjaar.

De stichting beheert Bankrekeningnummer: NL68 RABO 0351 0412 49 t.n.v. Stichting BroekerBouwdorp

Na aftrek van de kosten zal het overgebleven geld op de rekening blijven staan om te kunnen gebruiken bij toekomstige projecten zodat de ontvangen gelden vrijwel geheel aan de gestelde doelen kunnen worden besteedt.

De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de Stichting. Van de totale uitgaven wordt 17% besteed aan beheerskosten. Deze kosten komen vooral voort uit bankkosten, onkostenvergoedingen en reclamekosten.

Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders van Stichting BroekerBouwdorp zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Bij onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan om eventuele gemaakte reiskosten dan wel administratiekosten. Er worden geen vacatiegelden betaald!

Stichting BroekerBouwdorp is verplicht een administratie voeren. Uit deze administratie moet blijken: welke bedragen er aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.

 

Werving van gelden

 • Hetgeen de stichting bij wijze van subsidie, erfstelling, legaat of schenking of op enige andere wijze verkrijgt.
 • De inkomsten uit het vermogen van de stichting
 • Inkomsten uit opbrengsten van de activiteiten.

 

De wijze waarop de instelling gelden werft

Momenteel worden gelden verkregen door de verkoop van deelnamebewijzen van de activiteiten. De stichting streeft naar een zo snel mogelijke realisatie van directe financiële sponsoring door bedrijven.

 

Missie

Stichting BroekerBouwdorp streeft ernaar om de jeugd binnen de regio te stimuleren tot actieve participatie binnen de maatschappij.

 

Strategie

De stichting stimuleert jongeren om zich actief bezig te houden met het organiseren van activiteiten voor de samenleving. De hoofdwerkzaamheden van de stichting zijn onder meer: het bereiken en bijeen brengen van jongeren, het (financieel) mogelijk maken van het organiseren van activiteiten en het aansturen op ontwikkeling van individu, groep en organisatie. Daarnaast biedt de stichting een zekere professionele zekerheid voor vrijwilligers en deelnemers, zoals verzekeringen, waardoor de aansprakelijkheid opgevangen wordt door de stichting.

 

Kernprincipes en uitgangspunten van de instelling

 • De stichting heeft geen winstoogmerk
 • Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. Hierbij moet de nieuwe bestemming voor het saldo in ieder geval een ANBI zijn.
 • Statutaire doelstelling
 • De stichting heeft ten doel:
  • Het organiseren van één of meer activiteiten gericht op de jeugd en jongeren in Broek op Langedijk en omgeving.
  • Het verrichten van alle verder handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Stichting BroekerBouwdorp

Voor contact met ons verwijzen wij u graag naar ons e-mailadres: broekerbouwdorp@gmail.com.

RSIN 857808679

KVK nummer: 69263302